Izkaz interesa za vodilnega partnerja LAS za ribištvo Savinjske regije

20. 07. 2023

Izkaz interesa za vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine za ribištvo Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027
UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec).

Vodilnega partnerja izmed članov LASR izbere Upravni odbor LASR, upoštevajoč njegove kadrovske in upravne sposobnosti voditi LASR ter njegovo zmožnost zagotoviti operativno delovanje LASR. Izbor vodilnega partnerja potrdi Skupščina LASR.

Naloge vodilnega partnerja:

Po potrditvi SLR bo vodilni partner opravljal naslednje naloge:

zastopanje LASR v upravnih in finančnih zadevah;
upravljanje transakcijskega račun LASR
animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LASR, spodbujanje izvajanja operacij, pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij ter priprava in izvajanje SLR za celotno programsko obdobje;
spremljanje, vrednotenje, skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR ter za doseganje mejnikov in ciljev operacij in pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki preprečujejo navzkrižja interesov ter zagotavljajo, da nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločitev o izbiri;
priprava in objava razpisov za zbiranje predlogov, izvajanje postopkov za izbor operacij, izbira operacije in določitev zneska podpore ter predložitev v končno potrditev na ARSKTRP;
skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
zagotavljanje posredovanje vlog ter zahtevkov za izplačilo za posamezne operacije iz 39. in 40. člena te uredbe, predhodno preverjanje upravičenost stroškov, skladnost SLR in operativnim programom, preverjanje, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
sodelovanje z organi, kot jih določa 3. člen te uredbe, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
priprava letnega poročila o izvajanju SLR v skladu z 42. členom te uredbe;
pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveritev, da so sofinancirane operacije označene v skladu s 47. in 50. členom Uredbe 2021/1060/EU;
ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
imenovanje naslednjih organov: predsednika, skupščino, upravni odbor, ocenjevalno komisijo in nadzorni organ;
priprava dokumentov za delovanje LASR, v katerih določi člane posameznega organa iz prejšnje točke in jih javno objavi na spletni strani LASR;
izvedba vseh drugih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in vodilnim parterjem;
zagotovitev prenosa obveznosti, ki izhajajo iz 50. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list RS, št. 42/15, 65/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/19, 157/20,163/21 in 181/21), če se LASR oblikuje na območju, kjer je lokalna akcijska skupina delovala že v programskem obdobju 2014-2020 in bila upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020.

Pogoji za opravljanje nalog vodilnega partnerja:

V skladu z določili Uredbe mora vodilni partner izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih mora kandidat priložiti po izkazanem interesu in izboru za vodilnega partnerja, najkasneje do 31. 7. 2023:

za pripravo SLR najmanj eno polno delovno moč za LASR za obdobje najmanj sedem mesecev, in sicer od 1. decembra 2022;
za izvajanje SLR in delovanje LASR najmanj eno polno delovno moč za programsko obdobje 2021-2027, po potrditvi SLR.
aktivno pisarno na območju LASR. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LASR z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
da ima LASR za nakazilo finančnih sredstev iz naslova te uredbe zagotovljen ločen transakcijski račun;
da ima LASR vzpostavljen ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;
da LASR zagotavlja preglednost svojega delovanja in sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev.

V kolikor ste zainteresirani in izpolnjujete pogoje vodilnega partnerja, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov
sara.vombek@ra-savinja.si.

2023