Vabilo za zainteresirano javnost

07. 07. 2023

Vabimo vso zainteresirano javnost na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

LASR Savinjske regije (v nadaljevanju LASR SR) bo vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo za območje Savinjske regije z namenom izvajanja pristopa:


CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prednosti in razvojne usmeritve. Strategija lokalnega razvoja se bo do leta 2027 uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LASR SR. LASR mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na območju regije Posavje, torej kot javni, ekonomski/gospodarski in socialni/civilni sektor, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LASR zato vabimo vse zainteresirane predstavnike javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju navedenih občin Savinjske regije, in sicer:

javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije),
ekonomski/ gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
socialni/ civilni sektor (zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).
V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja Savinjske regije, vendar delujejo na tem območju.

Delovanje LASR je pogojeno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027.

Članstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri čemer je 1. rok za vstop v članstvo za potrebe vzpostavitve LASR 27. 7. 2023.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027

Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

2023