Kandidatura v organih LAS za ribištvo Savinjske regije

20. 07. 2023

IZKAZ ZA KANDIDATURO V ORGANIH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec).

Sestava organov:

Upravni odbor LASR (UO LASR) predstavlja najvišji izvršilni organ LASR in je za svoje delo odgovoren Skupščini LASR. Glavna naloga UO LASR je, da organizira delo LASR in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini LASR.

Predsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati predsednik LASR, je zastopnik LASR in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. V imenu LASR podpisuje vse pravno zavezujoče listine in dokumente.

Podpredsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati podpredsednik LASR, ima vse pristojnosti predsednika LASR, če je predsednik LASR odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku LASR predčasno preneha mandat ali če ga predsednik LASR pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je podpredsednik LAS odgovoren Skupščini LASR in Upravnemu odboru LASR ter predsedniku LASR.

Nadzorni odbor LASR nadzoruje in spremlja delo vseh organov LASR, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Pogoji in način kandidiranja:

kandidati morajo biti člani LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
predlagatelji kandidature lahko v organe LASR predlagajo kandidata samo znotraj sektorja, v katerega sodijo sami,
pred izvolitvijo v posamezen organ, mora kandidat podati pisno soglasje h kandidaturi.

V kolikor ste zainteresirani za kandidaturo v organih LASR Savinjske regije, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov sara.vombek@ra-savinja.si

2023