Objavljen 1. javni poziv za izbor projektov LASR Savinjske regije

03. 06. 2024

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije (LASR SR) dne 03.06.2024 objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LASR SR v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).


Predmet javnega poziva: Predmet 1. javnega poziva je izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LASR Savinjske regije na območju LASR Savinjske regije v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Javni poziv se izvaja na podlagi 7. člena Uredbe CLLD ESPRA v okviru podpore ‘izvajanje SLR’.

Območje izvajanja operacij: Mestna občina Celje, Mestna občina Velenje, Občina Braslovče, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, Občina Laško, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Občina Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče, Občina Žalec

Rok in način za oddajo vlog:

  1. priporočeno po pošti na naslov: LASR Savinjske regije, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec. Upoštevajo se vloge, ki so bile oddane najkasneje do vključno 15.07.2024. ali
  2. osebna vročitev najkasneje do 15.07.2024 do 12. ure na naslov: LASR Savinjske regije, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 634.900,56 EUR iz ESPRA.

  • Najnižji znesek javne podpore za operacijo: 2.000 EUR
  • Najvišji znesek javne podpora za operacijo: 100.000 EUR

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov iz P ESPRA je od 50 % do 100 %.

    • 50 %: če se operacija izvaja za lastni interes in se po koncu trži
    • 85%, če operacija zagotavlja javni dostop in je v skupnem interesu ali ima inovativne značilnosti ali skupnega upravičenca
    • 100%, če je operacija v javnem interesu, ima skupnega upravičenca, je javno dostopna in se ne trži.

Razpis je odprt do 15. julija 2024. Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti info@rlas-savinjska.si, po telefonu 03/ 713 68 63 (Anja), vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred zaključkom razpisa.


Dokumenti:

Razpisna dokumentacija (tukaj)
A_Prijavnica (tukaj)
B_Finančni načrt (tukaj)

Koristne povezave in pravne podlage:

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (tukaj)
Pravilnik LASR Savinjske regije o postopku ocenjevanja vlog prispelih na javni poziv (tukaj)
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 (Uradni list RS, št. 74/23 in 32/24)
Navodila OU za izvajanje SLR iz ESPRA 2021-2027 za PT in LASR (tukaj)
Navodila OU za uporabo kazalnikov rezultata za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA 2021-2027 (tukaj)
Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021-2027 (tukaj)


Aktivnost je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Za vsebino je odgovoren LASR Savinjske regije. Organ upravljanja, določen za izvajanje P ESPRA 2021-2027 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2023